Home
 

Свидетелства за отличия
Организационни сертификати

Дата

Издаваща организация

Документ

Постижение

Декември 2007


Потвърждение за успешно постигане

IT Mark® - оценката е извършена от Европейския софтуерен институт (ЕСИ) и удостоверява, че вътрешните процеси на организацията съответстват на изискванията на IT Mark и свидетелства, че компанията е оценена за “class C” съответствие с второ ниво (Maturity Level 2) на CMM и е постигнaла над 50% покритие на процесните области от това ниво.

Изглед на сертификата

Информация

IT Mark е международна сертификационна услуга, която касае техническите и бизнес процеси и осигурява качествена оценка на зрелостта на процесите в три допълващи се измерения:

  1. Бизнес управление (стратегическо, финансово, маркетинг, и т.н.) - за оценка се използва метода "10x10", предназначен за оценка на рискови инвестиции;
  2. Управление на информационната сигурност - за отправен модел се използва ISO 27001 и ISO 27002;
  3. Софтуерни и системни процеси - за оценка се използва олекотена версия на световно признатия стандарт “Интеграция на модела за зрялост на организационния потенциал” (Capability Maturity Model Integration - CMMI®).

Maturity Level 2: Managed
Второ ниво на зрялост, съгласно изискванията на CMMI, предполага, че проектите на организацията гарантират, че процесите се планират и изпълняват в съответствие с дефинираните вътрешни политики; изпълнението се възлага на хора с необходимата квалификация; проектът е обезпечен с необходимите ресурси за производството на продукция с контролирано качество; че дейностите се извършват със знанието и съгласието на всички засегнати страни; че са мониторирани, контролирани, и преглеждани; че са оценени за съвместимост с описанията на процесите. Производствената дисциплина, постигната от второто ниво на зрелост, помага да се гарантира запазването на съществуващите практики дори в стресови и критични ситуации. При провеждането на процесите проектите се изпълняват и управляват в съответствие с описаните планове.

Ниво 2 предполага още, че състоянието на работните продукти и резултата от услугите е видим за ръководителите в определени точки (например при най-важните процеси и при приключването на основните етапи). Задачите са съгласувани с изпълнителите и разпределени между съответните отговорници и при нужда се правят проверки. Работните продукти и услугите отговарят на специфичните описания, стандарти и процедури за процесите.

Източник: CMMI for Development, Version 1.2


Повече информация можете да получите на следните сайтове:


Персонални сертификати

Дата

Издаваща организация

Документ

Постижение

Септември 2007

EDUCATIONAL SERVICES

Свидетелство за успешно завършен курс на обучение

BMC Remedy AR System 7.x: Administering – Part 3

Август 2007

Microsoft Certified Professional Program

Свидетелство за успешно положен изпит

236 - TS: Exchange Server 2007 Configuration

Август 2007

EDUCATIONAL SERVICES

Свидетелство за успешно завършен курс на обучение

BMC Remedy AR System 7.x: Administering – Part 2

Декември 2006

Свидетелство за успешно завършен курс на обучение

Introduction to Capability Maturity Model® Integration Staged & Continuous Representation, V1.2

Декември 2006

Свидетелство за успешно завършен курс на обучение

Introduction to Capability Maturity Model® Integration Staged & Continuous Representation, V1.2

 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени