Home
 

Процеси:

 1. Управление на проекти
  • Проектно планиране (Project Planning - PP)
  • Проектно наблюдение и контрол (Project Monitoring and control - PMC)
  • Управление на риска (Risk Management - RSKM)
 2. Инженерни
  • Управление на изисквания (Requirements Management - REQM)
  • Разработка на изисквания (Requirements Development - RD)
  • Техническо изпълнение и оценка на алтернативи (Technical Solution - TS)
 3. Поддържащи
  • Конфигурационно управление (Configuration Management - CM)
  • Качествен контрол на процесите и продуктите (Process and Products Quality Assurance - PPQA)
  • Измервания и анализ (Measurement and Analysis - MA)

Практики:

 • Преглед на архитектурата и кода / Design and Code Reviews
 • Периодични прегледи / Periodic Review
 • Контролни прегледи в критични точки / Milestone Review
 • Споделяне на знания / Knowledge share
 • Качествен контрол / Quality Assurance
 • Използване на системи за контрол на версиите / Source Control
 • Използване на система за следене дефектите и изискванията / Bug tracking
 • Използване на система за управление на проектите / Project Management
 • Използване на код-стандарти и конвенции / Code standards and conventions

Модели и методологии:

 • CMMI
 • Agile
 • Extreme Programming
 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени