Home
 

Мисия и принципи на Графиксофт ООД

В основата на бизнеса на Графиксофт ООД е постоянен процес на усвояване на знания в областта на информационните технологии и използването им в реализацията на софтуерни проекти. Наричаме този процес трансфер на високотехнологични решения към потребителите на софтуерни продукти.

Нашата фирмена специализация се определя от стратегическите ни знания, които обогатяваме и усъвършенстваме с всеки следващ проект. Така от една страна минимизираме разходите за придобиване на know-how в самия производственият процес, а от друга с пазарната реализация на продуктите и услугите постигаме рентабилност за дълги периоди от време.

Знанията са в хората, затова Графиксофт ООД предоставя възможности за повишаване на квалификацията и заедно с това създава среда за професионална реализация и разгръщане на творческия потенциал на специалистите работещи в компанията.

Главно направление от дейностите на Графиксофт е изработването на софтуер по поръчка. Предлагаме широк спектър качествени аутсорсинг услуги - проучване, анализ, програмиране, (ре)интеграция и поддръжка на решения проектирани за конкретни нужди или адаптирани към специфичните изисквания на клиента.

Графиксофт ООД предлага и готови стандартни решения, иновативни продукти, задоволяващи разнообразни пазарни нужди предимно на бизнес потребители, като проблемите, които решаваме са свързани с увеличаване ефективността, управленският и технологичният капацитет на техния бизнес. Освен софтуер предлагаме и комплексни решения за оптимизиране на производството и други с приложение в телекомуникациите.

С непрекъснато усъвършенстване на продуктите и максимално качество се стремим да доставим на клиентите си по-голяма стойност и ефективност на вложените средства. С цел по-пълно задоволяване потребностите на клиентите ни извършваме и "поддържащи" услуги като инсталиране "при клиента" и обучения по използване на изработените от нас продукти. Освен това, следвайки принципи на лоялност, за изработения по поръчка софтуер се ангажираме с поддръжка и при обоснована необходимост - разработване на допълнителна функционалност в достатъчно дълъг, съгласуван от страните гаранционен период или ако е договорено - през целия жизнен цикъл на системата.

Графиксофт ООД е българска компания развиваща дейност на глобалния пазар.

 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени