Home
 

ИТ Консултантски услуги

 1. Анализ на нуждите и изготвяне на спецификации

  Изискванията към бъдещия продукт се разработват чрез анализ на нуждите на клиента. Нуждите се идентифицират чрез изучаване и изследване на целите, които си поставя клиента с внедряването на бъдещият продукт, неговата организационната структура и процеси, инфраструктурата и наличното технологично оборудване.

  Формалният резултат от процеса на разработване на изискванията е техническо задание и неговата подробност може да варира според възприетите практики в различните организации. От коректността на информацията в заданието зависят правилното планиране на дейностите по осъществяването на проекта и точността на оценката за необходимите ресурси. Постигането на правилен баланс между цена, време, и обхват на услугата по доставка на решението не е трудно, когато мениджърите и експертите вземат информирани решения.

  В резултатите от анализа понякога са посочени повече от един вариант за изпълнение на определени части на проекта, стандарти на които продукта трябва да отговаря, задължителни или възможни технологии, които ще се използват.

 2. Проектиране на системи

  Проектирането се базира на техническо задание с разработени формални бизнес изисквания. Според определените в заданието параметри, проектирането на високо ниво определя архитектурата на системата – модулите, които я съставят заедно с техните функционални граници и връзките на взаимодействие. Резултатите от проектирането обикновено са UML диаграми и технически описания. На колкото по-детайлно ниво стига проектирането толкова повече то се доближава до дефинирането на конкретни единични задачи за изпълнение.

 3. Независими технически експертизи за избор на подходящо хардуерно или софтуерно оборудване.


 4. Независими становища свързани с избора на подходящи технологии за разработване на система отговаряща на определени изисквания.


 5. Интеграция и поддръжка на системите през периода на експлоатация.


 6. Обучение на персонала за работа с внедрените в организацията системи

  От бизнес гледна точка, за да се каже, че една система е въведена в експлоатация, би означавало, че и хората работещи с нея имат необходимите за това знания. За акумулирането на тези знания е необходимо допълнително време, което като сбор от човекочасове на целият персонал може да достигне доста висока цена. Ние разбираме, че времето е пари и Ви помагаме да оптимизирате този разход като Ви предложим обучение за работа с предоставените от нас решения, а също така и системите и продукти попадащи в профила техническите компетенции на Графиксофт ООД.

Кратко описание на техническите компетенции

 • Бази данни: солиден опит, отлични умения в проектирането и изграждане на решения използващи разнообразни системи за управление на бази от данни (Oracle, MS-SQL, Interbase/ Firebird, MS-Access, MySQL) и средства за достъп до информационни източници (ODBC, JDBC, ADO, DAO)
 • Интеграция и администриране:
  • Операционни системи: Windows 2000/ XP/ Vista/др., Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Linux
  • Системи с общо или специфично приложение: решения от Retain International, Microsoft Exchange 2003/2007, qmail, SharePoint Services (and Server), Wiki, Lotus Notes/Domino, Microsoft Project Server, Microsoft Office applications, IIS, Apache и други.
 • Уеб съдържание и оформление: HTML, DHTML, CSS, JavaScript, XML, ASP, ASP.NET, PHP, JSP, CGI, ISAPI
 • Платформи: .NET, BMC Remedy, Windows API
 • Програмни езици: C#, C/C++, Object Pascal, Java, VBScript, JavaScript, Pearl, Python и др.
 • Развойни среди: Visual Studio, Delphi/BDS, Eclipse, BMC Remedy и др.
 • Комуникационни протоколи: SIP, TAPI, LDAP, HTTP, HTTPS, SSL
 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени