Home
 

BlueBox™ е софтуерна система за регистриране на диспечерски разговори

Системата е предназначена за потребители, на които е необходимо да записват и съхраняват определено време при изключително висока надеждност аналоговите сигнали на своята организация (разговори по телефона, по радиостанции, радиоапарати, високочестотни прибори, факс апарати и др., наричани по-нататък "телефонни разговори"). Такива потребители са електростанции, електроразпределителни централи, железопътни станции, управления на полицията и др.

С помощта на системата BlueBox™ записването и съхраняването на телефонните разговори се извършва автоматично.

Системата може да записва едновременно до 64 различни разговора, да ги архивира и съхранява на информационен носител неограничено време. Количеството на едновременно управляемите телефонни линии варира от 1 до 64.

Във всяко време потребителят може да избере за която и да е от управляемите линии дали да записва, да не записва или автоматично за започва запис при постъпване на сигнал.

Всеки разговор се записва с точната дата и време на постъпване. При работа със системата или при необходимост, потребителят може да избере и да прослуша произволен намиращ се в базата разговор. Разговорите от базата могат да бъдат избрани по различен показател като - време на постъпване, по коя линия са проведени, продължителност и др. По този начин може еднозначно да се определи правилността на действията, предприети вследствие на проведен диспечерски разговор и оперативността на предприемане на необходимите действия.

Системата BlueBox™ разполага с вътрешни тестови подпрограми за откриване и отстраняване на хардуерни или апаратни проблеми.

Достъпът към различните функционални възможности на системата се управлява от подсистема за потребителски и административен достъп с помощта на пароли.

 

Copyright© 2024 Графиксофт ООД //всички права запазени